pc6ÏÂÔØÕ¾£º°²È«¡¢¸ßËÙ¡¢·ÅÐĵÄרҵÏÂÔØÕ¾£¡ pc6Ê×Ò³|Èí¼þ·ÖÀà|pc6ÓÎÏ·Íø|pc6°²×¿Íø|pc6Æ»¹ûÍø|µçÄÔ°æ|µçÊÓÊг¡|Èí¼þ·¢²¼
ËùÔÚλÖãºÊ×Ò³ ¡ú µ¥»úÓÎÏ· ¡ú ÓÎÏ·¿Í»§¶Ë ¡ú ÓξÛÓÎÏ·¶Ôսƽ̨ v0.5.58

ÓξÛÓÎÏ·¶Ôսƽ̨v0.5.58

 1. Èí¼þ´óС£º50M
 2. ¸üÐÂÈÕÆÚ£º2017/6/15
 3. Èí¼þÓïÑÔ£º¼òÌå
 4. Èí¼þÀà±ð£ºÓÎÏ·¿Í»§¶Ë
 5. Èí¼þÊÚȨ£ºÃâ·ÑÈí¼þ
 6. Èí¼þ¹ÙÍø£º
 7. ÊÊÓÃƽ̨£ºWinXP, Win7, Win8, WinAll
Android°æ
9·Ö
Èí¼þÆÀ·Ö
PC6±¾µØÏÂÔØÎļþ´óС£º50M ¸ßËÙÏÂÔظßËÙÏÂÔØÆ÷£¬ÌáËÙ50%
·¢²¼Èí¼þ
 1. ÓÎÏÀ¶Ôսƽ̨v5.9¹Ù·½°æ
 2. Ì°ÍæÓÎϷƽ̨v2.0.18¹Ù·½°æ
 3. suparcƽ̨v17.03.24¹Ù·½°æ
 4. ·½¿éÓÎϷƽ̨v1.2.1.1¹Ù·½°æ
 5. Õ¬°ÔÁª»úƽ̨v3.6.8¹Ù·½°æ
 6. NGPÓÎϷƽ̨v1.0.2944¹Ù·½°æ
 7. ħÊÞÕù°Ô¹Ù·½¶Ôսƽ̨v1.5.70¹Ù·½°æ
 8. ÌÚѶÓÎϷƽ̨v2.13.0.4636¹Ù·½°æ
Èí¼þ½éÉܾ«Æ·ÍƼöÈËÆøÈí¼þÏà¹ØÎÄÕÂÍøÓÑÆÀÂÛÏÂÔصØַΪÄúÍƼö£ºÓÎÏ·¿Í»§¶ËÓÎϷƽ̨¶Ôսƽ̨
µ±Äã»ØÏëÆðСʱÔÚÓÎÏ·ÌüµÄ¾­µäÓÎϷʱ£¬ÏÖÔÚÄãÊÇ·ñ»¹ÄÜÕÒµ½£¬ÊÇ·ñÏëÌåÑéÄÇЩÄêÒ¡¸ËµÄ³å¶¯£¬ÄÇôÇëÄãÑ¡ÔñÓξÛÓÎÏ·¶Ôսƽ̨£¬ÕâÀïÓÐÄãÏëÒªµÄºì°×»úÓÎÏ·£¬¸÷ÖÖ½Ö»úÔÚÏ߶Ôսͨ¹Ø£¬ÊÇÆù½ñΪֹÖйú×îʵÓÃ×îºÃÍæµÄÓÎϷƽ̨£¬ÓξÛƽ̨ÊÇÒ»¿î½Ö»úÁªÍøÓÎϷƽ̨£¬ÎªÄúÌṩ×îÈ«µÄ½Ö»úÁª»ú·þÎñ£¬ÓÎÏ·×Ô¶¯°²×°£¬ÎªÄúÌṩ×î¿ì½Ý·½±ãµÄÓÎÏ·ÌåÑ飬pc6¶À¼ÒºÏ×÷ÓξÛÍøΪÄúÌṩ×î¿ìµÄ£¬Äú×îÏëÒªµÄ¶ÔÕ½×ÊѶ
ƽ̨½éÉܵã»÷×¢²áÓξÛÕ˺Å
ÓξÛÓÎÏ·¶Ôսƽ̨ v0.5.58¹Ù·½ÏÂÔØ
http://www.gotvg.com/

»ù±¾²Ù×÷
A. ¿ªÊ¼/¼ÌÐøÓÎÏ·°´Å¥£º¿ì½Ý¼üF9£¬¼ÓÈëÓÎÏ·¡¢¿ªÊ¼ÓÎÏ·»òÖÐ;ËÀÍö¼ÌÐøÓÎϷʱ£¬µã»÷¸Ã°´Å¥¾Í¿ÉÒÔ¿©¡£
B. µ±Ç°ÓÎϷ״̬£ºÏÔʾÄúµ±Ç°µÄÓÎϷ״̬£¬×´Ì¬·ÖΪ£ºÓÎÏ·ÖС¢Á¬½ÓÖк͹ÛÕ½ÖÐÈýÖÖ£»
C. »ù±¾²Ù×÷ÉèÖÃλ£ºÕâÀïÏÔʾÓÎÏ·µ±Ç°²Ù×÷£¬Í¨¹ýµã»÷ÊäÈë¿ò¿É¸ü¸ÄÓÎÏ·£¬
D. ×éºÏ¼üÉèÖ㺽â¾ö²¿·Ö¼üÅÌ´æÔÚ¼üλ³åÍ»¶øÉèÁ¢µÄ¹¦ÄÜ£¬µã»÷¸Ã°´Å¥Ï·½»áÇл»³É×éºÏ¼üÉèÖýçÃ棻
E. ÁÄÌì½çÃæÇл»£ºÇл»ÏÔʾÁÄÌì½çÃ棬ÔÚÁÄÌì½çÃæ¿ÉÒÔ×ÔÓɵĺͷ¿¼äÄÚµÄÆäËûÍæ¼Ò½»Á÷£»
F. ÓÎÏ·±ÒÏÔʾ£ºµ±Ç°ÓÎÏ·Ê£ÓàÓÎÏ·±ÒÏÔʾ£¬Ã¿¸öÓÎÏ·µÄÓÎÏ·±Ò¶¼ÊǶÀÁ¢µÄ£¬Ò»¿îÓÎÏ·ÓÎÏ·±ÒºÄ¾¡ºó£¬¿ÉÒÔÇ°ÍùÆäËûÓÎÏ·¼ÌÐøÌåÑ飻
G. ·¿Ö÷¿ØÖÆÃæ°å£º·¿Ö÷¿ÉÒÔÔÚÕâÀïÉèÖ÷¿¼ä״̬£¬¿ªÆô/¹Ø±Õ·¿¼äλÖ᣿ªÆô/¹Ø±Õ¹ÛÕ½¡¢ÌßÈË¡¢¿ìËÙÑûÇëÆäËûÍæ¼Ò¼ÓÈëµÈ¹¦Äܶ¼ÔÚÕâ¸öÇøÓò²Ù×÷£»
H. ÑÓ³ÙÐÞÕý£ºÑÓ³ÙÐÞÕý¹¦ÄÜÊÇÍæ¼Ò¿ÉÊÖ¶¯É趨µÄÓÅ»¯ÑÓ³Ù¹¦ÄÜ£º
a) ÑÓ³Ùƽ»¬ÖµÔ½µÍ£¬ÔòÓÎÏ·ÑÓ³ÙÔ½µÍ£¬µ«Èç¹ûPINGÖµ¹ý¸ßÔò¿ÉÄܲúÉú»­Ã涶¶¯£»
b) ÑÓ³Ùƽ»¬ÖµÔ½¸ß£¬ÔòÓÎÏ·ÑÓ³ÙÔ½¸ß£¬µ«ÊÇÓÎÏ·»­Ãæ»áԽƽ»¬£»

ÓÎÏ·ÖÐÍæ¼ÒÊǼ´Ê¹Í¨Ñ¶Í¬²½£¬¶ø¹ÛÕ½Íæ¼Ò±ÈÓÎÏ·Öл­Ãæ»áÑÓ³Ù5Ãë¡£Òò´Ë¹ÛÕ½Íæ¼Ò¿´µ½Ò²ÊÇ×îл­Ã棻ÏëÒªÓëÆäËûÍæ¼ÒÁÄÌì¿ÉÒÔÔÚÁÄÌì½çÃæÓëÆäËû¹ÛÕ½µÄÍæ¼Ò½»Á÷Ŷ¡£
A. ÁÄÌì´°¿Ú£ºÏÔʾÁÄÌìÄÚÈÝ£¬´ó¼ÒµÄ·¢ÑÔ¿ÉÒÔÔÚÕâÀï¿´µ½£»
B. ÊäÈë¿ò£ºÓÎÏ·Öа´»Ø³µ¼ü¿ÉËæʱ¼¤»îÊäÈë¿ò£¬ÔٴλسµÔò×Ô¶¯·¢ËÍÁÄÌìÐÅÏ¢£»
C. ×Ô¶¨Òå¿ì½ÝÁÄÌ죺µã»÷×Ô¶¨ÒåÏ·½ÏÔʾÀ¸Çл»Îª¿ì½ÝÁÄÌìÉèÖýçÃ棬ÔÚ¿ì½ÝÁÄÌì½çÃæ¿É×ÔÓÉÔ¤Éè¿ì½ÝÁÄÌìÐÅÏ¢£¬Í¨¹ýF1~F8ÔÚÓÎÏ·Öпì½Ý·¢ËÍ£»
D. ¿ØÖÆÃæ°å£º¿ØÖÆÃæ°å¼¯ºÏÁËͨÍù³£ÓÃÉèÖÃÃæ°åµÄ¹¦ÄÜ°´¼üºÍ¿ªÊ¼/¼ÌÐøÓÎÏ·°´Å¥£»Ìرð×¢Òâ³öÕÐ±í£¬³öÕÐ±í¼¯ºÏÁ˵±Ç°ÓÎÏ·µÄ²Ù×÷¡¢¼¼Çɺ͹¥ÂÔŶ£¬ÓÎÏ·ÖпÉËæʱ²éÔijöÕÐ±í£»

A. ˢа´Å¥£ºË¢ÐÂÒ³Ãæ°´Å¥£¬µ±Ò³ÃæÄÚÈÝÏÔʾ³ö´íʱ£¬¿ÉÒÔµã»÷ˢа´Å¥Ë¢ÐÂÒ³Ã棻
B. Ê×Ò³°´Å¥£ºµã»÷¿É¿ìËÙ·µ»ØÊ×Ò³£¬µ±Ò³Ãæ³ö´í»òÏë¿ìËÙ·µ»ØÊ×ҳʱ¿ÉʹÓøð´Å¥£»
C. ·µ»Ø°´Å¥£º·µ»ØÁÄÌì½çÃ棻
D. ²éÔÄ´°¿Ú£ºµã»÷²éÔÄ´°¿ÚÄÚµÄͼ±ê»òÁ´½Ó£¬¿É²éѯµ½¸÷ÖÖ×Ô¼ºÏëÒªµÄÄÚÈÝ£»
¿ìËÙÁÄÌì
ÔÚÓÎÏ·½çÃæͨ¹ý¿ì½ÝÁÄÌì¿ÉÒÔ¿ìËÙ·¢Ë͸÷ÖÖÁÄÌìÄÚÈÝ£¬µ±È»ÄãÒ²¿ÉÒÔ×Ô¶¨Òå¸öÐÔµÄÁÄÌìÄÚÈÝ£»Êó±êµã»÷¼¤»îÊäÈë¿òºó£¬ÔÚÊäÈë¿òÄÚÉèÖÃÏëҪʹÓõÄÐÅÏ¢£»Í¨¹ý£»ºÅ¼ä¸ôÉèÖöà¶ÎÁÄÌìÐÅÏ¢£¬¿ÉʵÏÖËæ»ú·¢ËÍÄÚÈÝ¡£ÀýÈçÔÚF1ÉèÖÿòÄÚÊäÈ룺ÄãºÃ£¡£»Ð»Ð»£»Ï´μû¡£ÄÇô°´F1·¢ËÍʱ£¬»áËæ»ú·¢ËÍ¡°ÄãºÃ£¡¡±¡°Ð»Ð»¡±¡°Ï´μû¡±Èý¾ä»°ÖÐËæ»úµÄÒ»¾ä£»
¸üÐÂÈÕÖ¾ÐÂÔö¹¦ÄÜ
ÃλØ97Ôö¼ÓÕ½¼¨ÏµÍ³
BUGÐÞ¸´
µçÐÅ2ÏÂÔØÂß¼­ÓÅ»¯
ÐÞÕýһЩ´íÎóµÄÌáʾ
µ÷ÕûÄÚÈÝ
ÁÚ¾Ó²»ÊÇÈË°´¼üÔö¼ÓΪ6¸ö
ÁÚ¾Ó²»ÊÇÈËÔö¼Ó2PλÖÃ
Íþ»¢Õ½»úÔö¼Ó2PλÖÃ
½Ö°ÔVSÈ­»ÊÓëPLUSºÏ²¢ÎªÒ»¸öÇø
½Ö°Ô2ºÍ½Ö°Ô2½µÁúÍÀÁúºÏ²¢ÎªÒ»¸öÇø
¶ÔÊÌ»ê4spÄѶÈģʽ½øÐе÷Õû
Èý¹úÕ½¼Ç2012Õ½ÉñstϼÜ
½Ö»úÐÂÔöÓÎÏ·
ÈÌÕß°ôÇò »»ÈË°æ
Èý¹úÕ½¼ÍÃ÷Ô»ª²Ê ×ÔÓÉÖ®Òí
½Ö»ú¸üÐÂÓÎÏ·
Kof98C
ÂÒÊÀÓ¢ÐÛ-Ѫս°Ë·½
ÂÒÊÀÓ¢ÐÛ-ÇóÉú֮·
Î÷ÓÎÊͶò´«Ø¬ÃÎÇóÉú-˫ħ°æ
Î÷ÓÎÊͶò´«Ø¬ÃÎÇóÉú-ÎèÖ®ÎÞË«°æ
Î÷ÓÎÊͶò´«ÃλØÁéɽ°æ
Èý¹úÕ½¼ÍÃ÷Ô»ª²Ê
¿ÖÁú¿ì´òÓÂÊ¿°æ
FCÐÂÔöÓÎÏ·
È˼ä±øÆ÷¸Ä°æ
СÌùÊ¿£ºÈôûÓÐÏÂÔØÓÎÏ·ROM£¬ÏµÍ³»á×Ô¶¯°ïÖúÄãÏÂÔØÓÎÏ·ROM£»Ïà¶ÔÀ´ËµÉä»÷ÀàÓÎÏ·½ÏС£¬Èç¹ûÏëÒªÌåÑéÓÎÏ·ÀÖȤ¿ÉÑ¡ÔñROM½ÏСµÄÓÎÏ·ÏÂÔØ£»
Ôõô½â¾öÓÐЩ¸´ÔÓµÄÕÐÊý¼üÅÌÎÞ·¨Ê¹Óã¿£¨¹ØÓÚ°´¼ü³åÍ»µÄ½â¾ö°ì·¨£©
ÓÉÓÚ²¿·Ö¼üÅ̲»Ö§³Öͬʱ°´ÏÂÈý¸öÒÔÉÏ°´¼ü£¬Òò´ËÓÐЩ¸´ÔÓµÄÕÐÊýÎÞ·¨Ê¹Óã¬ËùÒÔƽ̨ÉèÁ¢ÁË×éºÏ¼üÉ趨¹¦ÄÜ£»
µã»÷ÉèÖýçÃæ×ó²à¡°×éºÏ¼ü¡±ÊÖͼ±ê¿É½øÈë×éºÏ¼üÉèÖýçÃ棬×éºÏ¼üÉèÖù¦ÄܵÄʹÓ÷½·¨ÊÇ£º
A. Êó±êµã»÷¼¤»î×ó²àÊäÈë¿òÊäÈë¶ÔÓ¦¼üÅÌ°´¼ü£»
B. ͨ¹ýÊó±êµã»÷Óұߵļüλ¼¤»î/¹Ø±Õ°´¼ü£¬É趨°´¼ü¶ÔӦͬʱ°´Ïµļüλ£»
ÕâÑù¾ÍÄÜ´ïµ½°´ÏÂÉèÖüüµÈÓÚͬʱ°´Ï¶ÔÓ¦ÆäËû¼üÅ̵ÄЧ¹û£»
¾«Æ·ÍƼöÓÎϷƽ̨¶Ôսƽ̨
¸ü¶à (120¸ö) >>ÓÎϷƽ̨ÓÎϷƽ̨¼¯È«Æ½Ì¨¾«Æ·ÓÎÏ·ºÍÌØȨÀñ°üÓÎÏ·×îÐÂÐÂÎÅ×ÊѶÓÎÏ·¸¨Öú¹¤¾ßÓÚÒ»Ì壬ÈÃÄãÕÆÎÕ×î¿ì×îÈ«Õ½¼¨ÐÅÏ¢ÖúÁ¦Éý¼¶ÌáËÙ£¬ÏíÊÜ×¿ìµÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£ÏÖÔڱȽÏÈÈÃŵÄÓÎϷƽ̨ÓÐ...ÌÚѶÓÎϷƽ̨ÍøÒ×ÓÎϷƽ̨µÈ£¬µ½µ×ÓÎϷƽ̨Äĸö
 1. ÌÚѶÓÎϷƽ̨129M / ¼òÌå
 2. 360ÓÎÏ·´óÌü13.2M / ¼òÌå
 3. °Ù¶ÈÓÎÏ·´óÌü286KB / ¼òÌå
 4. ÍøÒ×ÓÎϷƽ̨42.8M / ¼òÌå
 5. ¿ìÍæÓÎÏ·ºÐ5.9M / ¼òÌå
 6. ºÆ·½¶Ôսƽ̨43.6M / ¼òÌå
 7. 91yÓÎÏ·ÖÐÐÄ12.5M / ¼òÌå
 8. qqÓÎÏ·´óÌü59.6M / ¼òÌå
 9. ѸÀ×ÓÎÏ·ºÐ×Ó10.8M / ¼òÌå
 10. ÓÎÏÀ¶Ôսƽ̨76.7M / ¼òÌå
¸ü¶à (41¸ö) >>¶Ôսƽ̨¶Ôսƽ̨Óкܶ࣬Èç¶Ôսƽ̨ºÆ·½¶Ôսƽ̨¶Ôսƽ̨µÈ£¬¶Ôսƽ̨¿ÉÒÔ½èÍæ¼ÒÃÇÔÚͬһ¾ÖÓòÍøÀïÃ滥ÏàÌí¼ÓºÃÓѹ²Í¬ÍæÓÎÏ·£¬ÕâÑù±ÈÒ»¸öÈËÍæÓÎÏ·ÔöÌíÁ˸ü¶àµÄÀÖȤ£¬¶Ôսƽ̨ÓÐÄÄЩÄØÒÔÏÂÊÇΪ´ó¼ÒÁгöµÄËùÓжÔսƽ̨¡£
 1. ÓÎÏÀ¶Ôսƽ̨76.7M / ¼òÌå
 2. ºÆ·½¶Ôսƽ̨43.6M / ¼òÌå
 3. 175ƽ̨29.1M / ¼òÌå
 4. VS¶Ôսƽ̨37.2M / ¼òÌå
 5. ÀÀÒ׶Ôսƽ̨25.8M / ¼òÌå
 6. ħÊÞÕù°Ô¹Ù·½¶Ôսƽ̨77.3M / ¼òÌå
 7. QQ¶Ôսƽ̨¹Ù·½4.9M / ¼òÌå
 8. 11¶Ôսƽ̨89.7M / ¼òÌå
 9. yy¶Ôսƽ̨21.4M / ¼òÌå
 10. ArcLiveƽ̨37.5M / ¼òÌå
ÏÂÔصØÖ·
 1. ÓξÛÓÎÏ·¶Ôսƽ̨ v0.5.58

  ±¾µØ¸ßËÙÏÂÔØ
 2. Android°æÓξÛÓÎϷƽ̨²é¿´ÏêÇé

  ÓξÛÓÎϷƽ̨ v0.64

 3. PC°æÓξÛÓÎÏ·¶Ôսƽ̨²é¿´ÏêÇé

  ÓξÛÓÎÏ·¶Ôսƽ̨ v0.5.58

ÆäËû°æ±¾ÏÂÔØ
ÈËÆøÈí¼þ
 1. ÓξÛÓÎÏ·¶Ôսƽ̨50M / ¼òÌå
 2. 360ÓÎÏ·´óÌü13.2M / ¼òÌå
 3. ѸÀ×ÓÎÏ·ºÐ×Ó10.8M / ¼òÌå
 4. ħÊÞÕù°Ô¹Ù·½¶Ôսƽ̨77.3M / ¼òÌå
 5. ÌÚѶÓÎϷƽ̨129M / ¼òÌå
 6. lolºÐ×Ó37.2M / ¼òÌå
 7. ¶ºÓÎÓÎÏ·ºÐ10.3M / ¼òÌå
 8. ±ß·æÓÎÏ·41.1M / ¼òÌå
 9. ¿á¹·ÓÎÏ·ºÐ5.3M / ¼òÌå
 10. Ëѹ·ÓÎÏ·´óÌü22.3M / ¼òÌå
³§ÉÌÆäËûÏÂÔØ
µçÄ԰氲׿°æIOS°æMac°æ
 1. ¿ì³µ(FlashGet)7.4M / ¼òÌå
 2. VeryCD µç¿(easyMule)4.3M / ¼òÌå
 3. °¢ÀïͨÃâ·ÑÍøÂçµç»°5.8M / ¼òÌå
 4. ¹âӰħÊõÊÖ19.1M / ¼òÌå
 5. 360°²È«ä¯ÀÀÆ÷7.038.2M / ¼òÌå
 6. ¸ñʽ¹¤³§46.3M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ]
 7. 365×ÀÃæÈÕÀú9.6M / ¼òÌå
 8. ǧǧ¾²Ìý²¥·ÅÆ÷6.8M / ¼òÌå
 9. ¸£ê¿PDFÔĶÁÆ÷(Foxit Reader)1.3M / ¼òÌå
 10. ÈËÈË×ÀÃæ16.3M / ¼òÌå
 1. ÍÆÐÅ3.7M / ¼òÌå
 2. SD¿¨Å®Ó¶(SD Maid Pro)4.3M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ]
 3. ezPDF Reader21.5M / Ó¢ÎÄ
 4. º½°à¹Ü¼Òapp27.1M / ¼òÌå
 5. ESÎļþä¯ÀÀÆ÷13.6M / ¼òÌå
 6. ˳·áËÙÔË24.0M / ¼òÌå
 7. Ò»¼üÇåÀí For Android1.1M / ¼òÌå
 8. CCÀ´µçìÅͼ6.8M / ¼òÌå
 9. ÌìÆøͨapp22.0M / ¼òÌå
 10. ³¾ÊÀÖ®ÕË0KB / ¼òÌå
 1. È¥ÄĶùiPad°æ132M / ¼òÌå
 2. ÐÜè¿´ÊéiPad°æ35.7M / ¼òÌå
 3. Ó°ÒôÏÈ·æiPad°æ32.5M / ¼òÌå
 4. WPS iPad°æ202M / ¼òÌå
 5. ´óÖÚµãÆÀiPad°æ214M / ¼òÌå
 6. Word iPad°æ478M / ¼òÌå
 7. PowerPoint iPad°æ499M / ¼òÌå
 8. Office iPad°æ225M / ¼òÌå
 9. °Ù¶ÈÌù°ÉiPad°æ61.9M / ¼òÌå
 10. ÌìèiPad¿Í»§¶Ë208M / ¼òÌå
 1. ·½ÖÛÉú´æ½ø»¯mac°æ2.00G / Ó¢ÎÄ
 2. ios5.1¹Ì¼þ802M / ¼òÌå
 3. Adobe Photoshop CS6 Mac°æ1.01G / ¼òÌå
 4. Ó¢ÐÛÁªÃËMac°æ6.10G / Ó¢ÎÄ
 5. magican for mac12.1M / ¼òÌå
 6. Ϻ¸èMac°æ58.1M / ¼òÌå
 7. Å·Åóä¯ÀÀÆ÷for mac412KB / ¼òÌå
 8. Cs Mac°æ528M / Ó¢ÎÄ
 9. СºìÉ¡Mac°æ187M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ]
 10. ÌìÌ춷µØÖ÷Mac°æ21.7M / ¼òÌå
Ïà¹ØÎÄÕÂ
 1. ÎʵÀÊÖÓξ۱¦Õ«ÔÚÄÄÀï ÎʵÀÊÖÓξ۱¦Õ«Ôõô½ø
 2. ½£ÁéÏÄÊϼ¯ÍÅÉæ¶Ä²©±»¾¯·½×¥»ñ ÍøÓξ۶ĸ²Ãð¼Ç
 3. ·½¿éÓÎϷƽ̨ÏÞÃâÔùËÍÏɽ£ÆæÏÀ´«¡¢ÐùÔ¯½£ÏµÁÐ
 4. ÌÚѶÓÎϷƽ̨¸üÃûΪWeGame ½«ÓÚ4ÔÂ20ÈÕÉÏÏß
 5. 20Äê¾­µäÒѳɹýÈ¥ ¡°Õ½Íø¡±¸üÃû±©Ñ©ÓÎϷƽ̨
 6. FacebookÍƳöÈ«Çò×î´óÍøÒ³ÓÎϷƽ̨Gameroom
 7. ɼ¹ûÓÎÏ·Ôõôע²áÕʺŠɼ¹ûÓÎϷƽ̨ÕʺÅ×¢²á½Ì³Ì
 8. Èý´ópcÓÎϷƽ̨ʹÓÃÊÖ²áÖ¸ÄÏ µ¥»úÓÎϷƽ̨°Ù¿ÆÈ«Êé
 9. ɼ¹ûÓÎÏ·ÓÅ»ÝȯÔõôÓà ɼ¹ûÓÎϷƽ̨ÓÅ»ÝȯʹÓÃ˵Ã÷
 10. ÕÆÉÏtgpÔõôʹÓà ÕÆÉÏtgpʹÓÃÏê½â
²é¿´ËùÓÐÆÀÂÛ>>ÍøÓÑÆÀÂÛ¹²30Ìõ
·¢±íÆÀÂÛ ÄúµÄÆÀÂÛÐèÒª¾­¹ýÉóºË²ÅÄÜÏÔʾ
¾«²ÊÆÀÂÛ
×îÐÂÆÀÂÛ
µÚ 30 Â¥ 0 PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2017/5/28 13:04:52
a a a a Ö§³Ö( 0 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 29 Â¥ ÃÀ¹úPC6.COM PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2017/4/7 21:35:29
比 企鹅平台 好一千倍 一万倍 Ö§³Ö( 5 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 28 Â¥ ºþÄÏÉÛÑôµçÐÅ PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2017/2/13 13:57:12
登不上去了啊 Ö§³Ö( 1 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 27 Â¥ CZ88.NETÿ PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2017/2/7 9:37:22
为什么光玩97 Ö§³Ö( 3 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 26 Â¥ CZ88.NETÿ PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2016/12/30 1:44:43
用游聚辅助工具下载97就可以了 他们不懂 Ö§³Ö( 1 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 25 Â¥ ÁÉÄþÉòÑôÉòÑô½¨Öþ´óѧ ¿ÍÈË ·¢±íÓÚ: 2016/12/3 11:00:33
为什么我97下载不了?

¹ãÎ÷¹ðÁÖÌúͨ PC6ÍøÓÑ 2015/5/23 12:26:12

97是腾讯版权 去别的地方下ROM然后放到游聚里 Ö§³Ö( 3 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 24 Â¥ ÁÉÄþÉòÑôÉòÑô½¨Öþ´óѧ ¿ÍÈË ·¢±íÓÚ: 2016/12/3 11:00:33
为什么我97下载不了?

¹ãÎ÷¹ðÁÖÌúͨ PC6ÍøÓÑ 2015/5/23 12:26:12

97是腾讯版权 去别的地方下ROM然后放到游聚里 Ö§³Ö( 3 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 23 Â¥ Õã½­ÁªÍ¨ PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2016/11/26 16:57:32
真的不错 Ö§³Ö( 1 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 22 Â¥ ¸£½¨¸£ÖÝ(Á¬½­ÏØ)ÁªÍ¨ADSL PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2016/11/17 15:21:53
很棒的游戏平台 Ö§³Ö( 2 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 21 Â¥ ºþ±±µçÐÅ PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2016/10/14 5:44:41
找到了 儿时的 回忆 有的游戏 小时候玩的 很厉害 现在都忘记咋玩了 哈哈 Ö§³Ö( 4 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
ÈÈÃŹؼü´Ê
 1. ΢ÐŵçÄÔ°æ
 2. ÌÚѶqq
 3. QQÒôÀÖ
 4. ѸÀ×
 5. WPS
 6. Çý¶¯¾«Áé
 7. ÃÀͼÐãÐã
 8. ³´óʦ
 9. Ëѹ·ÊäÈë·¨
 10. chrome
 11. Ëѹ·ä¯ÀÀÆ÷
 12. itunes
 13. ±©·çÓ°Òô
 14. ¿á¹·ÒôÀÖ
 15. 360°²È«ÎÀÊ¿
 16. Çý¶¯ÈËÉú
钱柜娱乐平台