pc6ÏÂÔØÕ¾£º°²È«¡¢¸ßËÙ¡¢·ÅÐĵÄרҵÏÂÔØÕ¾£¡ pc6Ê×Ò³|Èí¼þ·ÖÀà|pc6ÓÎÏ·Íø|pc6°²×¿Íø|pc6Æ»¹ûÍø|µçÄÔ°æ|µçÊÓÊг¡|Èí¼þ·¢²¼
ËùÔÚλÖãºÊ×Ò³ ¡ú ²å¼þÏÂÔØ ¡ú FLASH¹¤¾ß ¡ú Adobe Flash Player v26.0.0.131¹Ù·½×îаæ

Adobe Flash Playerv26.0.0.131¹Ù·½×îаæ

 1. Èí¼þ´óС£º18.8M
 2. ¸üÐÂÈÕÆÚ£º2017/6/17
 3. Èí¼þÓïÑÔ£º¼òÌå
 4. Èí¼þÀà±ð£ºFLASH¹¤¾ß
 5. Èí¼þÊÚȨ£ºÃâ·ÑÈí¼þ
 6. Èí¼þ¹ÙÍø£º
 7. ÊÊÓÃƽ̨£ºWinXP, Win7, Win8, WinAll
Android°æ Mac°æ
9·Ö
Èí¼þÆÀ·Ö
PC6±¾µØÏÂÔØÎļþ´óС£º18.8M ¸ßËÙÏÂÔظßËÙÏÂÔØÆ÷£¬ÌáËÙ50%
·¢²¼Èí¼þ
 1. flash²¥·ÅÆ÷V26.0.0.126¹Ù·½°æ
 2. Adobe Flash Player for Firefoxv26.
 3. adobe flash player ppapiv26.0.0.13
 4. Adobe Flash Player for Chromev26.0
 5. adobe flash player debuggerv11.4.4
 6. Flash Player Classic(flash²¥·ÅÆ÷)V
 7. Macromedia Flash Player9.0.45.0
 8. Flash Player 8ÀëÏß°²×°²¥·Å²å¼þ
Èí¼þ½éÉܾ«Æ·ÍƼöÈËÆøÈí¼þÏà¹ØÎÄÕÂÍøÓÑÆÀÂÛÏÂÔصØַΪÄúÍƼö£ºFLASH¹¤¾ß
Adobe Flash Player for IE ÊÇIEä¯ÀÀÆ÷רÓõÄflash²¥·ÅÆ÷²å¼þ£¬¿ÉÒÔ²¥·ÅAdobe flashÖÆ×÷µÄflashÎļþ£¬Æ½Ê±ÄãÔÚÍøÒ³ÉÏ¿´µ½µÄÓÅ¿áÊÓƵ¡¢¸÷ÖÖ¾«ÃÀ¶¯»­¡¢ÍøҳСÓÎÏ·µÈ¶¼ÐèÒªÕâ¸öÈí¼þÀ´Ö§³Ö¡£Ëü¿ÉÒÔ¿çä¯ÀÀÆ÷ºÍ²Ù×÷ϵͳ¡¢Ô­Ö­Ô­Î¶µØ³ÊÏÖ¾ßÓбíÏÖÁ¦µÄÓ¦ÓóÌÐò¡¢ÄÚÈݺÍÊÓƵ£¬¹¦ÄÜÇ¿´ó£¬¼æÈÝÐԸߡ£´ÓFlash 11.3°æ±¾¿ªÊ¼£¬Flash PlayerµÄ32λ¼°64λ°²×°³ÌÐò½«°üº¬ÔÚ32λͨÓð²×°³ÌÐòÖ®ÖС£Ê¹ÓÃ˵Ã÷Adobe flash playerÔõô¸üУ¿ÔÚµçÄÔ×ÀÃ棬ÓÒ¼üµã»÷¡°¼ÆËã»ú¡±£¬Ñ¡Ôñ¡°ÊôÐÔ¡±¡£Flash Player for IE½øÈëÊôÐÔ½çÃ棬µã»÷×óÉÏ·½µÄ¡°¿ØÖÆÃæ°åÖ÷Ò³¡±¡£Adobe Flash Player½øÈë¿ØÖÆÃæ°åÖ®ºó£¬ÔÚÓÒÉϽǣ¬µã»÷¡°²é¿´·½Ê½¡±ºóÃæµÄµ¹Èý½ÇÐΣ¬Ñ¡Ôñ¡°´óͼ±ê¡±¡£Flash Player for IE³öÏÖÁËflash player32ΪÕâ¸öÈí¼þ£¬µã»÷Ëü¡£Adobe Flash PlayerΪÁËÏ´ÎÄܹ»×Ô¶¯µÄÌáʾ¸üУ¬¹´ÉÏ¡°Í¨ÖªÎÒ°²×°¸üС±£¬Õâʱºòµã»÷¡°Á¢¼´¼ì²é¡±¡£Flash Player for IEÌøתµ½flash player¹Ù·½ÍøÕ¾£¬µã»÷¡°ÏÂÔØ¡±À¸Ä¿ÏµÄAdobe flash player¡£Adobe Flash Player½øÈëÏÂÔؽçÃ棬µã»÷¡°Á¢¼´°²×°¡±ÏÂÔظüС£Flash Player for IEµ¯³öÏÂÔؽçÃ棬µã»÷¡°ÏÂÔØ¡±½øÐÐÏÂÔØÈí¼þ¡£Adobe Flash PlayerÏÂÔØÖ®ºóË«»÷´ò¿ª¸ÃÈí¼þ¡£Flash Player for IE½øÈëÈí¼þÉèÖã¬ÎªÁ˱ÜÃâÏ´ÎûÓÐÌáʾ£¬¹´ÉÏ¡°Í¨ÖªÎÒ°²×°¸üС±£¬È»ºóµã»÷¡°ÏÂÒ»Ò³¡±¡£Adobe Flash Player×Ô¶¯ÏÂÔظüÐÂÖУ¬Ò»»á¶ù±ãÏÂÔØ°²×°Íê±Ï£¬µã»÷¡°Íê³É¡±¼´¿É¡£Flash Player for IE¸üÐÂÈÕÖ¾¡¡¡¡1.¸Ä½øµÄ¿ØÖÆÃæ°å£¬ÏÖÔÚ¿ØÖÆÉèÖÃÀïÃæÏÔʾϵͳ°²×°µÄFlash Player ActiveX¡¢NPAPIºÍPPAPI²å¼þµÄ°æ±¾ºÍÐÅÏ¢¡¡¡¡2.¸Ä½ø°²×°³ÌÐò£¬°²×°Ê±ÎÞÐè¹Ø±ÕChromeä¯ÀÀÆ÷£»²¢ÇÒ´ó·ù¶È½ÏÉÙMACƽ̨µÄ°²×°°üÌå»ý¡¡¡¡3.ȫеÄStage3D¹¦ÄÜVideoTexture£¬Ö§³ÖMAC¡¢PCºÍÒƶ¯Æ½Ì¨¡¡¡¡4.ÌáÉýÎȶ¨ÐÔ¸üÐÂ
¾«Æ·ÍƼö
ÏÂÔصØÖ·
 1. Adobe Flash Player v26.0.0.131¹Ù·½×îаæ

  ±¾µØ¸ßËÙÏÂÔØ
 2. Android°æAdobe Flash Player²é¿´ÏêÇé

  Adobe Flash Player v26.0.0.131¹Ù·½×îаæ

 3. PC°æAdobe Flash Player²é¿´ÏêÇé

  Adobe Flash Player v26.0.0.131¹Ù·½×îаæ

 4. Mac°æFlash Player for mac²é¿´ÏêÇé

  Flash Player for mac V25.0.0.171

  Flash Player for mac V26.0.0.131(ÊÊÓÃSafari »ðºüä¯ÀÀÆ÷)

  Flash Player for mac V26.0.0.131(ÊÊÓùȸè Å·Åóä¯ÀÀÆ÷)

ÆäËû°æ±¾ÏÂÔØ
 1. ²é¿´ÏêÇéAdobe Flash Player for Chrome v26.0.0.131¹Ù·½×îаæ19.2M¼òÌå17-06-17
 2. ²é¿´ÏêÇéAdobe Flash Player for Firefox v26.0.0.131¹Ù·½×îаæ18.9M¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ]17-06-17
 3. ²é¿´ÏêÇéFlash Player for mac V26.0.0.13119.1M¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ]17-06-18
 4. ²é¿´ÏêÇéadobe flash playerжÔسÌÐò v26.0.0.131¹Ù·½°æ810KB¼òÌå17-06-17
ÈËÆøÈí¼þ
 1. adobe flash playerжÔسÌÐò810KB / ¼òÌå
 2. adobe flash player ppapi19.2M / ¼òÌå
 3. Adobe Flash Player for Firefox18.9M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ]
 4. Adobe Flash Player18.8M / ¼òÌå
 5. ÉÁµç·ç±©(FlashStorm)4.0M / ¼òÌå
³§ÉÌÆäËûÏÂÔØ
µçÄ԰氲׿°æIOS°æMac°æ
 1. ¿ì³µ(FlashGet)7.4M / ¼òÌå
 2. VeryCD µç¿(easyMule)4.3M / ¼òÌå
 3. °¢ÀïͨÃâ·ÑÍøÂçµç»°5.8M / ¼òÌå
 4. ¹âӰħÊõÊÖ19.1M / ¼òÌå
 5. 360°²È«ä¯ÀÀÆ÷7.038.2M / ¼òÌå
 6. ¸ñʽ¹¤³§46.3M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ]
 7. 365×ÀÃæÈÕÀú9.6M / ¼òÌå
 8. ǧǧ¾²Ìý²¥·ÅÆ÷6.8M / ¼òÌå
 9. ¸£ê¿PDFÔĶÁÆ÷(Foxit Reader)1.3M / ¼òÌå
 10. ÈËÈË×ÀÃæ16.3M / ¼òÌå
 1. ÍÆÐÅ3.7M / ¼òÌå
 2. SD¿¨Å®Ó¶(SD Maid Pro)4.3M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ]
 3. ezPDF Reader21.5M / Ó¢ÎÄ
 4. º½°à¹Ü¼Òapp27.1M / ¼òÌå
 5. ESÎļþä¯ÀÀÆ÷13.7M / ¼òÌå
 6. ˳·áËÙÔË24.0M / ¼òÌå
 7. Ò»¼üÇåÀí For Android1.1M / ¼òÌå
 8. CCÀ´µçìÅͼ6.8M / ¼òÌå
 9. ÌìÆøͨapp22.0M / ¼òÌå
 10. ³¾ÊÀÖ®ÕË0KB / ¼òÌå
 1. È¥ÄĶùiPad°æ132M / ¼òÌå
 2. ÐÜè¿´ÊéiPad°æ35.7M / ¼òÌå
 3. Ó°ÒôÏÈ·æiPad°æ32.5M / ¼òÌå
 4. WPS iPad°æ202M / ¼òÌå
 5. ´óÖÚµãÆÀiPad°æ214M / ¼òÌå
 6. Word iPad°æ478M / ¼òÌå
 7. PowerPoint iPad°æ499M / ¼òÌå
 8. Office iPad°æ225M / ¼òÌå
 9. °Ù¶ÈÌù°ÉiPad°æ61.9M / ¼òÌå
 10. ÌìèiPad¿Í»§¶Ë208M / ¼òÌå
 1. ·½ÖÛÉú´æ½ø»¯mac°æ2.00G / Ó¢ÎÄ
 2. ios5.1¹Ì¼þ802M / ¼òÌå
 3. Adobe Photoshop CS6 Mac°æ1.01G / ¼òÌå
 4. Ó¢ÐÛÁªÃËMac°æ6.10G / Ó¢ÎÄ
 5. magican for mac12.1M / ¼òÌå
 6. Ϻ¸èMac°æ58.1M / ¼òÌå
 7. Å·Åóä¯ÀÀÆ÷for mac412KB / ¼òÌå
 8. Cs Mac°æ528M / Ó¢ÎÄ
 9. СºìÉ¡Mac°æ187M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ]
 10. ÌìÌ춷µØÖ÷Mac°æ21.7M / ¼òÌå
Ïà¹ØÎÄÕÂ
 1. ΢Èí·¢²¼Adobe Flash Player µÄ°²È«¸üгÌÐò (KB4010250)
 2. shockwave flashÒѾ­±ÀÀ£ shockwave flashδÏìÓ¦½â¾ö°ì·¨
 3. MacϵͳFlashÎÞ·¨°²×°Ôõô°ì£¿
 4. MacÔõô³¹µ×ɾ³ýFlash player²å¼þ£¿
 5. adobe flash player Òò¹ýÆÚ¶øÔâµ½×èÖ¹½â¾ö°ì·¨
 6. MacµçÄÔÈçºÎ²é¿´ Flash PlayerµÄ°æ±¾ºÅ
 7. 4²½¸ã¶¨adobe flash player°²×°Ê§°Ü£¡
 8. аæFlash Player 10.2 »ò½«ÓÚ3ÔÂ18ÈÕ¿ª·ÅÏÂÔØ
 9. ×îаæAdobe Flash Player 11 .0Õýʽ·¢²¼
 10. ½â¾ö¡°chrome adobe flash player²»ÊÇ×îа汾¡±µÄ·½·¨
²é¿´ËùÓÐÆÀÂÛ>>ÍøÓÑÆÀÂÛ¹²63Ìõ
·¢±íÆÀÂÛ ÄúµÄÆÀÂÛÐèÒª¾­¹ýÉóºË²ÅÄÜÏÔʾ
¾«²ÊÆÀÂÛ
×îÐÂÆÀÂÛ
µÚ 63 Â¥ CZ88.NETÿ ¿ÍÈË ·¢±íÓÚ: 2017/1/19 21:35:50
怎么安装都说,我的flash player 是最新版的

ºþ±±»ÆʯÁªÍ¨ QQ16366942 2016/7/20 20:33:26

我的也是 Ö§³Ö( 1 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 62 Â¥ ºþ±±»ÆʯÁªÍ¨ QQ16366942 ·¢±íÓÚ: 2016/7/20 20:33:26
怎么安装都说,我的flash player 是最新版的 Ö§³Ö( 0 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 61 Â¥ ÖØÇìµçÐÅ PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2016/6/25 15:11:48
差评,不好·用。 Ö§³Ö( 1 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 60 Â¥ ºÓ±±±£¶¨µçЊСС»µµ° ·¢±íÓÚ: 2016/3/13 10:31:48
哈哈,这个太好用了。 Ö§³Ö( 0 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 59 Â¥ ¹ã¶«³±ÖÝÁªÍ¨ PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2015/7/2 9:23:07
PC6更新又及时,质又高,赞 Ö§³Ö( 0 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 58 Â¥ °²»Õ³²ºþÁªÍ¨ PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2015/6/6 15:51:48
挺好的 Ö§³Ö( 0 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 57 Â¥ ¸£½¨ÈýÃ÷ÁªÍ¨ PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2015/10/17 22:07:19
good morning Ö§³Ö( 0 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 56 Â¥ ÃÀ¹úPC6.COM PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2015/10/22 16:31:59
很好用。。。 Ö§³Ö( 2 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 55 Â¥ ɽ¶«ÇൺµçÐÅADSL ¿ÍÈË ·¢±íÓÚ: 2015/9/5 10:33:12
好多游戏都打不开

ºÓ±±ÀÈ·»µçÐÅ PC6ÍøÓÑ 2015/8/24 14:45:44

没错 Ö§³Ö( 0 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 54 Â¥ ºþÄÏÕżҽçµçÐÅ ¿ÍÈË ·¢±íÓÚ: 2015/9/1 19:17:55
为什么安装Flash插件时说我电脑的Flash player不是最新版本可是我下的是新的

¸£½¨ÏÃÃų¤³Ç¿í´ø(ÁªÍ¨³ö¿Ú) PC6ÍøÓÑ 2015/3/17 21:37:25

........ Ö§³Ö( 2 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
ÈÈÃŹؼü´Ê
 1. ΢ÐŵçÄÔ°æ
 2. ÌÚѶqq
 3. QQÒôÀÖ
 4. ѸÀ×
 5. WPS
 6. Çý¶¯¾«Áé
 7. ÃÀͼÐãÐã
 8. ³´óʦ
 9. Ëѹ·ÊäÈë·¨
 10. chrome
 11. Ëѹ·ä¯ÀÀÆ÷
 12. itunes
 13. ±©·çÓ°Òô
 14. ¿á¹·ÒôÀÖ
 15. 360°²È«ÎÀÊ¿
 16. Çý¶¯ÈËÉú
钱柜娱乐平台